Sector públic

Assessoria empresarial, institucional, i estudis estratègics

 

Les noves tècniques de gestió pública i la voluntat del món empresarial i de les administracions públiques d’oferir un millor servei als ciutadans s’han traduït en una demanda creixent d’assessoria i de consultoria externa. DURMES, s’especialitza a oferir aquests serveis i els centra en:

• Consultoria en opinió pública i definició d’estratègies, tant amb caràcter puntual com continuat, als responsables de les empreses de les administracions i de les institucions públiques  per fixar criteris d’actuació davant demandes d’ordre intern o extern.

• Consultoria tècnica sobre qüestions especialitzades en l’àmbit de l’Administració pública, la gestió dels serveis, la racionalització dels recursos o el tractament dels mitjans de comunicació en general.

• D’altra banda, establir una connexió fidedigna de la gestió institucional amb les aspiracions dels consumidors i clients, dels ciutadans és un dels requisits de partida en les tasques de gestió empresarial i de govern. Aquí les enquestes d’opinió pública són un instrument valuós per als equips dirigents, que així poden fonamentar les seves decisions (i establir prioritats) en informacions tan ajustades a la realitat com sigui possible.

• Anàlisi d’alternatives d’externalització de serveis públics (municipis i altres administracions).  L’estudi té tres dimensions fonamentals:  la interna, que ateny a l’organització del consistori i a la gestió dels serveis que presta (recursos humans, racionalització de la despesa, professionalització, possibilitat de canvis d’orientació…); l’externa que té a veure amb els que reben el serveis (proximitat, qualitat, flexibilitat de dedicació, rapidesa de resposta); i l’econòmica per analitzar la viabilitat econòmica (reducció de costos, nous camins d’ingressos, noves formes de gestió i l’oportunitat de la seva implantació).

Plans estratègics

 

Estudi de les característiques socioeconòmiques d’una zona o servei, de les seves potencialitats de desenvolupament (punts forts) i dels obstacles més importants que s’aixequen en aquest camí (punts febles).

Per a l’elaboració dels plans estratègics, DURMES  estableix tres fases diferenciades:

  1. Anàlisi de dades secundàries, des del medi físic fins a les infraestructures i serveis, passant per l’estructura productiva i ocupacional i les ofertes alternatives.
  2. Enquesta a la població general, per detectar les seves expectatives i necessitats.
  3. Definició de les estratègies a seguir per optimitzar els punts forts i superar-ne els febles.

Impacte i viabilitat de projectes

 

Estudis orientats a acompanyar professionalment tots aquells projectes públics, institucionals o polítics que per les seves característiques o per la seva envergadura tenen (o poden tenir) un fort impacte social, com a exemple, es tracta de conèixer les incidències previsibles derivades de la realització d’obres públiques, carreteres, abocadors, plantes de tractament de residus, ports esportius, espais protegits, indústries contaminants, centres d’oci, grans complexes turístics, centres comercials, grans projectes empresarials, noves propostes d’equipament i serveis (clíniques, neteja, cementiris…) camps de golf, etc., tot això amb la finalitat de conèixer-los.

L’objectiu és analitzar els punts forts i febles de cada projecteidentificar les resistències socials(impacte social) davant d’aquestes actuacions, així com preveure els possibles escenaris futurs, per a minimitzar els conflictes i els efectes no desitjats sobre el territori i la població.