Economia i Mercat

DURMES té una filosofia de servei pròxim i integral que permet recollir totes les vessants i fases diverses que es desprenen dels objectius dels nostres clients.  Per aquest motiu els projectes de treball que GABISE SA ofereix tenen vocació d’integrar diverses tècniques i coneixements amb una mateixa finalitat.

Estudis de mercat

 

Els plantejaments globals de les empreses en un marc de crisi, el llançament d’un nou producte al mercat, la viabilitat d’una nova oferta, la implantació d’una marca, la renovació o ampliació de les línies de producció d’una empresa o la concreció pràctica d’una nova idea no es poden decidir des d’un despatx ni ser conegudes per intuïció. Els estudis de mercat ofereixen una àmplia gamma de tècniques, entre les quals destaquen:

• Auditoria del funcionament d’una empresa en temps de crisi: situació actual, riscos i alternatives, sortides i oportunitats.

• Test de concepte: es fa en el moment zero de la definició. Permet establir la viabilitat i el grau d’acceptació o d’innovació d’un concepte determinat.

• Test de producte: serveix per a avaluar les característiques definitòries d’un producte. S’utilitza per a conèixer la viabilitat d’un nou producte abans del seu llançament al mercat (Hall Test, Home Test).

• Segmentació del mercat: s’utilitza per a conèixer com es reparteix el mercat en relació a una oferta concreta.

• Perfil de consumidors: aporta dades significatives sobre la definició del públic objectiu.

• Posicionament: la investigació permet situar en un rànquing la situació d’una marca respecte a la competència.

• Estudis d’imatge: permeten identificar les característiques associades a una marca, un producte o un servei.

• Estudis comunicacionals: les empreses i les agències de publicitat els utilitzen per a avaluar l’eficàcia de les estratègies de comunicació, l’impacte, el record, la valoració de la publicitat (recall, test i posttest publicitaris, etc.).

• Suport a les estratègies de comunicació: amb la informació dels estudis de mercat es pot desenvolupar un treball efectiu de consultoria amb relació a tots els àmbits d’informació i de comunicació.

• La segmentació dels mercats i la sectorialització de l’activitat econòmica requereixen la realització d’estudis específics en cada àmbit d’actuació. GABISE, SA realitza estudis especialitzats en els següents sectors de l’activitat econòmica:

  • • Estudis turístics
  • • Sector immobiliari
  • • Sector financer i d’estalvi
  • • Sector d’assegurances

 

Plans de marketing

 

L’objectiu fonamental d’aquests estudis és fer un diagnòstic de la institució o de l’empresa per tal d’establir -si és necessari- les bases per a un canvi estratègic i organitzatiu que permeti millorar la seva competitivitat i el seu posicionament al mercat. L’assessorament inclou els tres aspectes següents:

  1. Anàlisi del sector en què opera.
  2. Anàlisi de la posició competitiva, que inclou el diagnòstic de la situació actual d’una organització, la detecció dels punts forts i febles de les diferents àrees funcionals i el disseny d’un sistema d’informació estratègica de l’organització.
  3. Formulació de propostes alternatives. Seguiment del pla estratègic dissenyat i del seu grau d’acompliment.